Modern moleküler biyoloji ya da gen biliminde, genom bir organizmanın tüm kalıtımsal bütünlüğüdür. Ya DNA ya da çoğu tip virüs için RNA olarak yazılır. Genom hem gen hem de DNA/RNA’daki kodlanmayan dizileri kapsar.

Türler

Bir virüsten daha karmaşık olan biyolojik varlıkların çoğu bazen ya da her zaman kromozomlarında barındıklarının yanında ek genetik malzemeler taşır. Bazı durumlarda, örneğin patojenik mikrop genom sıralamasında, “genom”un plazmidler tarafından taşınan bu yardımcı malzemede bilgi saklaması anlamına gelir. Böylesi durumlarda daha sonra, “genom” varlığı muhtemel kodlamayan DNA’daki bütün gen ve bilgileri tanımlar.

Genomlar ve genetik değişimler

Genom genetik çeşitliliği tutmaz ya da bir türün genetik çok biçimliliğini. Örneğin, prensipte insan genom dizisi kişinin tek bir hücresinde bulunan DNA bilgisinden anlaşılabilir. Belirli kişilik özellikleri ve hastalıkların altında ne tip genetik bilgi çeşitliğinin yattığının öğrenilmesi bireyler arası karşılaştırma yapılması gerektirir. Bu nokta, herhangi belirli bir DNA dizisi bilgisine gönderme yapmadan, ama biyolojik bir bağlam paylaşan dizinin tüm ailesine gönderme yapan bir  “genom”un (“gen” in yaygın kullanımıyla paralel olan) yaygın kullanımını anlatır.

Genom bilimi

Genom bilimi bir genetik bilimi olup, organizmalardaki genom çalışmaları ile ilgilenir. Alan, organizmaların bütün DNA dizisinin belirlenmesi ve sık-dizili genetik haritanın çıkartılması için gösterilen yoğun çabaları kapsar.

İLGİLİ MAKALE

İnsan Genomu